آرشیو اخبار

انجمن علمی فقه و حقوق واحد یزد به مناسبت روز دانشجو مسابقه مقاله نویسی با موضوعیت جرائم و مجازاتها در عصر قاجار برگزار میکند