خوابگاه

تعداد بازدید:۸۸۶

دستورالعمل اسکان (براساس آیین نامه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی(

ماده 1 پذیرفته شدگان جدید پس از تشکیل پرونده در بخش معاونت آموزش و معاونت فرهنگی و امور دانشجویی ، میتوانند کاربرگ در خواست خوابگاه را تکمیل نموده و جهت اسکان خود اقدام نمایند.

ماده 2 -ارائه تصویری از انتخاب واحد تأیید شده توسط آموزش برای اسکان یا تمدید سکونت در هر سال تحصیلی از سوی دانشجویان  به معاونت فرهنگی و امور دانشجویی الزامی است.

ماده 3-در ابتدای هر سال تحصیلی با توجه به درخواستهای تحویل شده از سوی دانشجویان ، نتایج اسکان مشخص خواهد شد و نسبت به تحویل خوابگاه اقدام میشود. بدیهی است دانشجو جهت تحویل اتاق باید فرمهای مربوطه را امضاء و در پایان سال، اتاق خود را با تأیید مسئول خوابگاه از نظر نظافت و عدم خسارت تحویل دهد.

. ماده4-هر ساله )خرداد یا تیرماه(دانشجویان موظفند جهت تعیین وضعیت اسکان خود در سال تحصیلی جدید (مهرماه) با توجه به برنامه زمانی اداره معاونت فرهنگی و امور دانشجویی ، نسبت به دریافت و تکمیل و تحویل فرم درخواست دانشجو و تعیین وضعیت اسکان خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه دانشجو مشکلات احتمالی به عهده خود او خواهد بود.

ماده 5 -اتاقها و کلیه اموال مربوطه در شروع هر نیمسال یا سال تحصیلی طی صورتجلسه ای به دانشجو حائز شرایط سکونت طبق مقررات نحوه اسکان، تحویل و نسخه ای از آن در پرونده مربوط به خوابگاه  ضبط خواهد شد.

ماده 6- معاونت فرهنگی و اموردانشجویی موظف است ازدانشجو، تعهد کتبی مبنی بر جبران خسارات احتمالی اخذ و در پرونده خوابگاه ضبط نماید.

ماده 7  -هر گونه تغییر در فضای فیزیکی اتاق و یا تعویض قفل و سایر وسائل و تکثیر کلید ممنوع است مگر اینکه با ارائه در خواست کتبی ساکنین و مجوز کتبی مسئول خوابگاه انجام گیرد.

ماده 8 -انتقال اشیاء و لوازم عمومی دانشگاه به خوابگاه در حکم تصرف غیر مجاز و تخلف انضباطی محسوب میگردد.

ماده 9- دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه موظفند بر اساس آیین نامه خوابگاه  در ابتدای هر سال تحصیلی یک نفر را به عنوان نماینده  اتاق معرفی نماید .

ماده 10  دانشجویان موظفند در صورت مشاهده هرگونه اختلال  در سیستم برق، تلفن، گاز و... مراتب را به مسئول خوابگاه و یا نماینده اتاق گزارش دهند. تبصره: (خسارات ناشی از دخالت مستقیم در امور به عهده ساکنین اتاق میباشد .

ماده 11 - حفظ و نگهداری لوازم و امکانات داخل خوابگاه اعم از :یخچال و اجاق گاز و ...  وهمچنین رعایت بهداشت و نظافت اتاق به عهده دانشجوی ساکن میباشد.

  تبصره: برنامه های نظافت جمعی با هماهنگی مسئول خوابگاه و امور دانشجویی میباشد.

ماده 12 -جهت جلوگیری از اسراف و بروز هر گونه خطر احتمالی، دانشجویان موظف به خاموش کردن وسایل برقی و... بعد از خروج از خوابگاه میباشند. تبصره: به منظور جلوگیری از بروز هر گونه پیشامد ناگوار ، مسئول خوابگاه  مجاز و موظف به بازدید از اتاقها در مواقع ضروری و حتی الامکان با هماهنگی نماینده اتاق می باشد.

ماده 13 -از آنجا که خوابگاه، بخشی از دانشگاه شهید مطهری است، احترام به جو معنوی آن ضروری بوده و دانشجویان  موظف به رعایت اخلاق اسلامی و حفظ شئون ظاهری متناسب با عرف این دانشگاه می باشند .

ماده 14-با توجه به لزوم فراهم بودن زمینه مطالعه و استراحت دانشجویان، هر گونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد، از قبیل ایجاد درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای موبایل و... ممنوع است و مزاحمت و سلب آسایش ساکنین خوابگاه  از سوی هر یک از دانشجویان  تخلف انضباطی محسوب میشود.

ماده 15 -رعایت سکوت کامل و عمومی از ساعت 23لغایت 5 صبح ضروری است.

ماده 16 -نگهداری و استفاده از ابزار و آلات غیر مجاز در اتاق ممنوع است .

ماده 17 -نصب قفسه و کوبیدن میخ و نصب پوستر و عکس و... دراتاقها اکیداً ممنوع است مگر مواردی که با هماهنگی و تائید مسئول مربطه انجام گیرد .

ماده 18 -تعیین و تحویل اتاق به عهده مسئول خوابگاه  است ودانشجو، حق تعویض یا واگذاری اتاق خود را به دیگری ندارند.

ماده 19 -با توجه به فراهم بودن امکانات رفاهی در حد رفع نیاز دانشجو، استفاده از وسایل برقی غیر ضروری از قبیل بخاری برقی، اجاق برقی، تلویزیون، رایانه و... ممنوع است. مگر در موارد خاص که با مجوز کتبی معاون فرهنگی و امور دانشجویی بلا مانع است.

ماده 20 -به دانشجویان کارشناسی حداکثر 8  نیم سال بر حسب شرایط دستورالعمل ، اتاق تعلق میگیرد. تبصره  :معاونت فرهنگی و امور دانشجویی میتواند با در نظرگرفتن شرایط خاص دانشجو و امکانات موجود، مجوز اسکان را به صورت گروهی یا فردی حداکثر برای دونیمسال، مازاد بر سقف تعیین شده صادر نمایند.

ماده 21- در ایام نوروزوتعطیلات بین نیمسال و موارد خاص اعلامی از سوی دانشگاه ،خوابگاه  دانشجویی تعطیل می باشد.

ماده 22  -مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه، درصورت محرزشدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سکونت در هرمقطع زمانی لغو میگردد. تشخیص عدم صلاحیت، به عهده معاونت فرهنگی و امور دانشجویی است.

ماده 23  اهم وظایف دانشجویان در زمان سکونت در خوابگاه به شرح ذیل میباشد:

1-23-  رعایت ضوابط و مقررات عمومی اخلاقی و انضباطی خوابگاه

2-23- حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال  دانشگاه

 23-3-رعایت نظم و شعائر اسلامی و شئونات طلبگی و دانشجویی دانشگاه شهید مطهری

4-23-  پرهیز از انجام هرگونه فعالیت خلاف شئون طلبگی و دانشجویی در خوابگاه )در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و(... واستفاده صحیح از امکانات خوابگاه و پرداخت خسارت در موارد لزوم

  5-23-   تأمین لوازم شخصی از جمله ملحفه ، بالش و تشک و0000)

6-23- تخلیه و تحویل خوابگاه در مهلت و زمان مقرر ، بر اساس اعلام مسئول خوابگاه  

23-7-همکاری نزدیک و صمیمانه با مسئولین خوابگاه، عدم پذیرش میهمان درخوابگاه( مگر در موارد خاص و با اخذ مجوز قبلی از معاونت فرهنگی و امور طلاب و دانشجویان)