معرفی واحد دانشجویی -فرهنگی

تعداد بازدید:۴۴۸
معرفی واحد دانشجویی -فرهنگی

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد  وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آینده آنها در اجتماع تلاش می کند ، اما در دانشجویان باید هنجارها ، ارزش ها و باورهایی درونی شود که بامحیط شغلی آینده آنهامناسبت داشته باشدو و این رفتارهاوهنجارها ، چیزی نیستند که منحصراً در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند.
با عنایت به  جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکار ناپذیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها ، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه معاونت فرهنگی در هدایت و ساماندهی به فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود.

 واحدفرهنگی ،دانشجویی  دانشگاه شهید مطهری بستری مناسب جهت مشارکت دانشجویان  و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان در زمینه های علمی ،عقیدتی،سیاسی ،فرهنگی ،ادبی و هنری و ... می باشد .