اطلاعیه ارزشیابی اساتید

تعداد بازدید:۱۴۰

قابل توجه کلیه دانشجویان

جهت انجام ارزشیابی دروس تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/17 وارد سامانه گلستان شده و نسبت به تکمیل فرم‌های ارزشیابی اقدام نمایید. 

این بازه زمانی تمدید نمی‌گردد.

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی،انتخاب واحد نیمسال آتی و مشاهده نمرات ترم جاری و بالتبع اعتراض به نمرات امکان پذیر نمی باشد.