برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تعداد بازدید:۲۵۷

دانشجویان گرامی جهت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ طبق زمانبندی به سامانه گلستان مراجعه نمایید.

زمان انتخاب واحد برادران و خواهران تهران

از روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۴ تا روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت ۱۴ می‌باشد.

زمان انتخاب واحد خواهران مشهد

از روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۴ تا روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت ۱۴ می‌باشد.

زمان انتخاب واحد برادران مشهد

از روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۸ صبح تا روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت ۱۴ می‌باشد.

زمان انتخاب واحد برادران و خواهران زاهدان

از روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۸ صبح تا روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت ۱۴ می‌باشد.

زمان انتخاب واحد یزد

از روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۸ صبح تا روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت ۱۴ می‌باشد.

کلید واژه ها: سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیمسال دوم انتخاب واحد